Xác định công tác chỉnh trang vườn hộ, xây dựng vườn mẫu mang lại hiệu quả kinh tế cao là nhiệm vụ thường xuyên trong công tác xây dựng kinh tế vườn và là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong phong trào xây dựng Nông thôn mới giai đoạn hiện nay.Nhận thấy những nét trầm trong thời gian gần đây, tại cuộc họp giao ban cuối tháng 7 năm 2018 BCĐ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM đã phát động đợt thi đua cao điểm 10 ngày ra quân chỉnh trang vườn hộ trong các cấp đoàn thể.