Ủy ban nhân dân xã Thạch Tiến

Địa chỉ: Thôn Vĩnh Mới, xã Thạch Tiến, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh

Email: ubthachtien.th@hatinh.gov.vn