ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ THẠCH TIẾN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
             

DANH SÁCH SỐ ĐIỆN THOẠI CÁN BỘ XÃ THẠCH TIẾN

 
             

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại 1

Số điện thoại 2

Email

 

1

Nguyễn Văn Hoàn

BT.Đảng ủy

0912.119.750

0948.377.240

nguyenvhoan1962@gmail.com

 

2

Lê Hữu Thống

PBT.Đảng ủy

01678.010.618

0946.840.444

 

 

3

Đặng Hữu Thắng

Chủ Tịch UBND

0972.262.540

0915.968.340

dangthang1071968@gmail.com

 

4

Nguyễn Thị Nga

P.Chủ Tịch UBND

0948.503.555

0915.968.526

nguyennga2522@gmail.com

 

5

Nguyễn Thị Niêm

PCT.HĐND

01686.706.865

0943630240

nguyenthiniemthachtien@gmail.com

 

6

Nguyễn Văn Thọ

Chủ Tịch MTTQ

01679.109.033

0917.209.559

 

 

7

Nguyễn Thị Hạnh

Chủ tịch Hội PN

01688.253.126

01292.040.012

hanhpnttien@gmail.com

 

8

Nguyễn Văn Hào

Chủ tịch Hội ND

0976.084.258

0945.957.738

hoinongdanxtt@gmail.com

 

9

Nguyễn Hữu Luân

Chủ tịch Hội CCB

01696.554.854

0916.921.150

 

 

10

Lê Đức Tuấn

Bí thư Đoàn TN

0989.809.017

0915.644.669

ductuan28@gmail.com

 

11

Lê Hữu Cảnh

Địa chính - NN

0975919961

0946.812.678

huucanh0205@gmail.com

 

12

Nguyễn Trọng Hùng

Trưởng Công an

0166.337.1326

0946.038.522

Conganthachtien@gmail.com

 

13

Nguyễn Thị Minh

Địa chính - XD

01683.501.523

0915.968.343

nguyenthiminh.t.tien@gmail.com

 

14

Lê Ngọc Nuôi

Tư Pháp - Hộ tịch

0 984.984.725

0919.095.744

tuphapthachtien@gmail.com

 

15

Đặng Hữu Dũng

Văn Phòng UB

01667.183.897

0948.368.340

vanphongttien@gmail.com

 

16

Nguyễn Thị Thìn

Văn Phòng UB

0 972.475.087

0916.909.375

nguyenthin0711@gmail.com

 

17

Nguyễn Văn Ngọ

CHT Quân sự

0 976.116.295

0917.162.889

quansuthachtien@gmail.com

 

18

Trần Thị Lệ Hằng

Kế toán NS

1649639028

915112838

ketoanthachtien@gmail.com

 

19

Từ Thị Thủy

Cán bộ chính sách

0968.108.237

0918.770.669

tuthithuy@gmail.com

 

20

Lê Văn Tiến

Kế toán NS

 

0944.422.224

ketoanthachtien@gmail.com

 

21

Hoàng Thu Trang

Văn hóa XH

 

0948.620.896

vanhoa.thachtien@gmail.com

 

22

Nguyễn Huy Hải

P.Trưởng CA

0984.270.528

 

 conganthachtien@gmail.com

 

23

Trần Thanh Hà

P.CHT Quân sự

01665.880.573

 

 qsthachtien@gmail.com

 

24

NguyễnThị Sâm

P.Chủ tịch Hội PN

0962.588.481

0915.696.665

 haosam79@gmail.com

 

25

Nguyễn Trọng Huệ

P.Chủ tịch Hội ND

01672.646.170

 

 

 

26

Phan Thị Thắm

Văn Phòng Đảng ủy

01674.818.480

 

duthachtien.huth@hatinh.dcs.vn

 

27

Đinh Thị Hòa

 P.CT UBMTTQ

 

0941083667

dinhhoanongnghiep@gmail.com

 
 28  Đặng Thị Thùy  P.Bí thư đoàn TN  01669847866  

dangthuydhv@gmail.com

 
   

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ THẠCH TIẾN