Ông Đặng Hữu Thắng, Chức vụ Chủ tịch UBND xã,

Số điện thoại liên hệ: 0972262540,

Email dangthang1071968@gmail.com